- Mer ressurser trengs for å følge opp "Tett på"
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere

Mer ressurser trengs for å følge opp "Tett på"

Hele oppvekstsektoren har ventet i spenning på stortingsmeldingen om tidlig innsats som ble lagt frem 8. november av statsminister Erna Solberg og kunnskapsminister Jan Tore Sanner på Majorstua skole.  Meldingen, som tar inn i seg tre utredninger og en Stortingsmelding, var ment å sette retning og gjøre det mulig å jobbe tettere og tidligere med barn og unge.

Av Stig Johannessen, forbundsleder. 

Det er en rekke forslag i meldingen som omhandler at deler av den spesialpedagogiske kompetansen er ment flyttet til der barna er, nemlig i skole og barnehage. Det tas et strukturelt grep ved å overføre ressurser fra Statped til kompetansetiltak rettet mot kommuner og fylkeskommuner, med særlig vekt på PP-tjenesten. Skolelederforbundet har vært spesielt opptatt av at vi må få bedre lærerutdanning, styrke læreres kompetanse til å gi tilpasset opplæringstilbud og kunne tilby spesialpedagogisk og inkluderende praksis, samt øke lærernes kompetanse med hensyn til tverrfaglig samarbeid.

Det forslås å stramme inn på regelverket for bruk av assistenter i spesialpedagogisk hjelp. Dette er endringer som vi ønsker velkommen, og vi håper denne ordningen kan videreutvikles og styrkes slik at vi får enda sterkere spesialpedagogiske tjenester der barn og unge er.  Utfordringen i dette er at kravene som skal stilles til denne spesialpedagogiske opplæringen, kan bli større enn den kompetansen som er tilgjengelig på den enkelte skole. Hva blir konsekvensene da? Det er jo ikke sikkert at vi har de lærerressursene vi faktisk trenger alle plasser i landet, og da kan dette raskt bli en modelltenkning hvor kravene stilles, men skolen ikke har mulighet til å innfri forventingene. Det hadde vært ønskelig med en enda tydeligere føring for å fremme det systemrettede arbeidet og støtte fra PPT for å redusere behovet for vedtak. Slik kunne en bidra til å skape gode rammer for alle elevene med de ressurser skolen allerede har!

Det skal også innføres en nasjonal rammeplan for SFO, og det er bra, men det er viktig at denne følges opp med nødvendige ressurser for å kunne innfri rammeplanen når den kommer.

Meldingen bygger allerede på et bredt kunnskapsgrunnlag. Likevel legger regjeringen i sine anbefalinger vekt på at en rekke områder skal videre utredes, vurderes og kartlegges. Det vil jo bety at flere av de store endringene og konkrete tiltak ikke får effekt før nye utredninger og vurderinger er gjennomført. Det er gode intensjoner om å ivareta barnets interesser fra barnehage gjennom hele utdanningsløpet, men jeg er bekymret for at dette ikke følges opp med tydelige beslutninger etterfulgt av tilstrekkelige ressurser for å realisere dette. En utredning avløses av nye utredninger, kommer det barna til nytte eller burde vi ikke kunne forventet at meldingen gikk tettere på allerede nå?

Elever med høyt fravær i grunnskolen er et annet eksempel. Vi er alle enige om at det er viktig å følge disse opp, men det er et ressurskrevende ansvar. Å utvikle et tillitsforhold til hjemmet, med fagpersoner som kan etablere dialog og som har relasjonskompetanse, er kostnadskrevende og tidkrevende. Vi har derfor en forventing om at regjeringen følger opp denne plikten med tilstrekkelige ressurser til å følge opp eleven og få han/hun tilbake på skolen!

Vi har over flere år jobbet aktivt med laget rundt elevene, og at det må bli bedre overganger i hele opplæringsløpet. Det finner vi igjen med tydelige signaler i meldingen. Det er når en kommer til ressursene en ser om det blir noe kvalitet i dette. En ansvarliggjøring – og en kompetansemelding er vel og bra, men når jeg leser om ressursvurderingene som gjøres, er det mye ansvar som overføres til fylkeskommuner og kommuner.

Nye krav legges til en allerede stram kommuneøkonomi. Prioritering lokalt blir vanskelig, noe vi dessverre altfor ofte har opplevd fø. Oppgavene blir tillagt ledere i skole og barnehage uten den nødvendige finansiering. De ressursene vi trenger for å sikre at barna lykkes, er det allment akseptert må brukes tidlig i barnets liv. Dersom ressursene ikke kommer tidlig i opplæringsløpet, er sjansene for at dagens situasjon videreføres med svært høy grad av spesialundervisning i videregående skole.

Det er ikke nok ressurser lokalt til å sikre en tidlig innsats, noe som jo er kjernen i utfordringene vi har erkjent. Innsats kommer for sent og den gis i for stor grad av ufaglærte!
En viktig oppgave for oss fremover vil derfor være å bidra til at det blir en endring, at ledere i barnehage og skole kan planlegge og gjennomføre tiltak i sin egen virksomhet, slik at innsatsen kommer tidlig og at den er tilpasset det enkelte barn på best mulig måte!

Publisert: 09.01.2020