- Ledernes lønn må gjenspeile ansvaret vi har
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere

- Ledernes lønn må gjenspeile ansvaret vi har

- Hovedtariffoppgjøret er nå i gang. Selv om de økonomiske rammene for årets oppgjør har endret seg etter koronapandemien satte inn, mener vi det er grunnlag for reallønnsvekst. For Skolelederforbundet er det et viktig krav inn i forhandlingene å sikre generelle bestemmelser som sørger for at lederes lønn er vesentlig høyere enn lønnen til arbeidstakerne de er satt til å lede, sier forbundsleder Stig Johannessen. 

Forbundslederen er tydelig på at Skolelederforbundets overordnede agenda er å jobbe for en anerkjennelse av at lederne er avgjørende for å sikre utvikling i oppvekst- og opplæringssektoren. Som en konsekvens av dette er det også viktig for Skolelederforbundet at lederne har gode lønns- og arbeidsvilkår​ som reflekterer dette, påpeker Johannessen.

- I årets hovedoppgjør er vårt fokus at skole og barnehage er viktige for å bidra til vekst og utvikling for barn og unge. Kompetente ansatte og ledere er sentrale faktorer for å sikre et godt og forsvarlig læringsmiljø. Dersom vi skal sikre god tilgang på kvalifiserte ledere i barnehage og skole krever det gode arbeidsvilkår og en konkurransedyktig lønn som gjenspeiler ansvar og oppgaver, sier Johannessen. 

Årets lønnsoppgjør er et hovedoppgjør hvor det både skal forhandles om lønn og om ordlyden i hovedtariffavtalen. Lønnsoppgjøret skulle vært ferdig i vår, men på grunn av pandemien ble forhandlingene utsatt til i høst. Nå er de utsatte forhandlingene i gang.Lønnsforhandlingene i Norge følger frontfagsmodellen. Hovedtanken bak denne modellen er at norsk økonomi er avhengig av at lønnsveksten holdes innenfor rammene av det industrien tåler. Resultatet etter forhandlingen i frontfaget legger sterke føringer for de påfølgende oppgjørene. 21. august kom partene i frontfagsforhandlingene til enighet. Resultatet ble et generelt tillegg for alle medlemmer omfattet av industrioverenskomsten og en økonomisk ramme som utgjør 1,7 prosent. 

- Det er viktig å ha med seg at resultatet etter frontfagsforhandlingene er retningsgivende, men at det ikke er en fasit for de etterfølgende oppgjørene, påpeker forbundsleder Johannessen. 

Skolelederforbundet er tilsluttet hovedsammenslutningen YS (Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund) og har medlemmer i tariffområdene stat, KS (kommunesektoren) og i Oslo kommune.  Forhandlingsoppstart er 1. september i stat og 3. september i KS og i Oslo kommune. I forhandlingen deltar Skolelederforbundet i de ulike forhandlingsdelegasjonene som forhandler med arbeidsgiver.