- Invester i å fylle den tomme pulten, Sanner
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere

- Invester i å fylle den tomme pulten, Sanner

Fraværet i videregående skole har gått ned. Tall fra skoleåret 2016/2017 viser at fraværet har gått ned med 40 prosent for dagsfraværet og 25 prosent når det gjelder timer. - Det er positivt at fraværsreglene har gitt resultater, men samtidig må vi anerkjenne at de elevene som har høyt fravær trenger mer oppfølging utover regler, uttaler forbundsleder Stig Johannessen.


Nye tall fra Utdanningsdirektoratet viser at ca. 9000 elever i ungdomsskolen er borte i mer enn 15 dager per skoleår, mens rundt 2400 elever er borte i mer enn seks uker. Skolelederforbundet mener at det er urovekkende at hver syvende elev er borte i mer enn tre uker. Dette er elever som er i en sårbar tenåringsalder og skal over på videregående skole. Risikoen for å falle ut av skolesystemet i overgangen fra ungdomsskole til videregående er stor for elever som allerede har høyt fravær. Det kan være komplekse årsaker til fraværet og motivasjonen bak fraværsreglene vil derfor antagelig ikke påvirke denne gruppen med høyt fravær.

Enkeltgrupper mer utsatt

I Utdanningsdirektoratets analyse av årsakene til fraværet oppgis det blant annet at faktorer knyttet til elevenes familiesituasjon, ensomhet og elever med rett til spesialpedagogisk hjelp har høyere fravær enn andre elever. 

- Fravær kan ha komplekse årsaker. Derfor vil det også være ressurskrevende å følge opp tomme pulter, men det er avgjørende for å hindre frafall, sier leder av Skolelederforbundet, Stig Johannessen. Det er kontaktlærerne som står nærmest eleven ift å følge de opp og som er skolens viktigste ressurspersoner i skole hjem samarbeidet. 

Oppfølgingsplikt krever ressurser

Kunnskaps- og integreringsminister, Jan Tore Sanner, ønsker å innføre en oppfølgingsplikt for skolene.

- Skoleledere vil ha alle elever på skolebenken hver dag og er svært opptatt av dette for å hindre frafall. En oppfølgningsplikt krever ressurser, understreker Johannessen.

Skal skolene ha en plikt til å følge opp denne gruppen elever må skoleledelsen avsette menneskelige ressurser til å følge opp elev og hjem. Det bør være personer som eleven har tillit til og det vil derfor ofte falle på kontaktlærerne eller sosiallærere. Å skape gode relasjoner mellom skole og hjem kan være tidkrevende, spesielt i hjem hvor fraværet skyldes utfordringer på hjemmebane. God kontakt med hjemmet og eleven er ofte nøkkelen til å få eleven til å møte opp på skolen. Godt skole - og læringsmiljø og tydelig rutiner for oppfølging er også viktige forutsetninger. 

Mer på kontaktlæreren

Dette vil bli nok en oppgave som legges til kontaktlærernes allerede begrensede ressursramme. I tillegg er det viktig at skolen og lærerne har relasjonskompetanse. Kompetanse om sosiale forhold og dialogmetoder må bygges hos lærere, men denne yrkesgruppen kan ikke bære dette ansvaret alene. I teamet rundt elever som er i risikosonen for frafall trenger vi spesialkompetanse. Sosionomer, vernepleiere og barnevernspedagoger, ofte kalt miljøterapeuter, bør i større grad utfylle staben på skolene.

Skolelederforbundet mener at det å ha fullført videregående opplæring er en viktig forutsetning for en god start i livet. Samfunnet vil også tjene på å ha en størst mulig andel av befolkningen med fullført utdanning. 

Vil penger følge plikt, Jan-Tore Sanner?