- Ingen "quick fix" for tapt læring
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere

- Ingen "quick fix" for tapt læring

En regjeringsoppnevnt arbeidsgruppe la i dag frem forslag til en rekke tiltak for å kompensere for tapt læring og sosialt fellesskap i pandemien. - Vi har levert mange gode forslag, men elevene får ikke hentet inn alt det tapte på et budsjettår. Dette er et reparasjonsarbeid som trenger langsiktig finansiering, sier Skolelederforbundets representant i arbeidsgruppa, Mona Søbyskogen.

Mange barn og unge har gått glipp av læring og sosialt felleskap under pandemien. En arbeidsgruppe ledet av utdanningsdirektør hos Statsforvalteren i Oslo og Viken, Grethe Hovde Parr, leverte i dag en rapport der de foreslår flere konkrete tiltak for å bøte på dette.

Blant annet foreslår gruppen ekstra timer for elever som har behov for det, økt tid til kontaktlærerrollen og forsterket opplæring.

​– Vi vil vurdere hva som kan settes raskt i gang av disse tiltakene og hva som er mer langsiktig. Det er allerede bevilget 330 millioner kroner for å bidra til å ta igjen tapt læring, nå foreslår vi 256 millioner ekstra, i tillegg til 500 millioner til sommerskole, sier Melby.

- Belastningen må anerkjennes

- Det har vært viktig for oss å ikke forsterke fokuset på tap og alt vi har gått glipp av, og å bidra til en følelse av å måtte ta igjen det forsømte og dermed øke belastningen. De erfaringene vi har gjort oss må også anerkjennes, selv om vi alle ønsker oss tilbake til skolehverdagen slik vi kjenner den fra før, sier vår representant i gruppa, og nestleder i Skolelederforbundet, Mona Søbyskogen. Søbyskogen jobber til daglig som rektor på Marker skole.

Søbyskogen understreker at det har vært store forskjeller på smittetrykket og bruk av rødt nivå på norske skoler i denne perioden.

Eksisterende problemer forsterket 

- Samtidig har alle vært berørt av de nasjonale smitteverntiltakene, og dette har påvirket både sosial og faglig læring. Pandemien har forsterket mange utfordringer som allerede var der. Fagfornyelsen, ny opplæringslov og stortingsmeldingen Tett på inneholder mange av de prinsippene vi mener bør ligge til grunn for et godt og robust læringsmiljø videre, sier hun.

Ifølge Marker- rektoren blir det å ruste laget rundt elevene til å identifisere og følge opp elever som trenger støtte for å stå i det videre opplæringsløpet, avgjørende.

- Det har vært viktig å komme med forslag på tiltak som ikke medfører nye og ukjente oppgaver og verktøy for oss som jobber i skolen. De strukturer vi har i dag må benyttes for å finne ståsted og tiltak lokalt, og det viktigste er tilhørighet i trygge læringsfellesskap, sier Søbyskogen.

 Dette er arbeidsgruppens forslag til tiltak:

 Tiltak for å sikre inkludering for alle i gode skole- og læringsfellesskap

 • Laget rundt eleven må styrkes
 • Økt tid til kontaktlærerrollen
 • Ivareta elevers rett til medvirkning
 • Legge til rette for mestring, motivasjon og fellesskap
 • Samle og tilgjengeliggjøre støtteressurser for godt læringsmiljø

 

 Tiltak for å identifisere og følge opp elever med stort faglig og sosialt læringstap

 • Skoleeiers ansvar for å påse at det finnes gode rutiner for å identifisere elever med bekymringsfullt fravær
 • Kritiske overganger: identifikasjon, informasjon og samhandling
 • Tverrfaglige oppstarts – og overføringsmøter

 

 Tiltak for å kompensere for tapt læring og progresjon for alle

 • Ekstra timer for elever som har behov for det
 • Gode vikarordninger og skjerming av ressurser for tilrettelegging
 • Grunnleggende språk-, lese- og skriveopplæring
 • Forsterket svømmeopplæring
 • Forsterket språkopplæring for minoritetsspråklige elever
 • Forsterket tilbud til elever som ikke får læreplass

 

  - Klokt sammensatt arbeidsgruppe

- Jeg synes arbeidsgruppen har vært klokt sammensatt, men en god blanding av solid kompetanse fra alle nivåer i utdanningsløpet vårt. Arbeidet har vært godt ledet og strukturert fra sekretariatets side, og engasjementet har vært svært høyt, sier Søbyskogen.

Rektoren ser på skolestart på grønt nivå som starten på et langvarig arbeid med forsterket innsats for god læring-

- Det er som det er sagt flere ganger, ingen «quick fix» å finne her. Jeg er glad vi har det gode grunnlaget i fagfornyelsen som utgangspunkt. Vi trenger engasjement og motivasjon for å gå videre, og det finner vi i tverrfaglighet, grunnleggende ferdigheter og medvirkning.

Norge må ruste opp for godt samarbeid om oppvekst, sikre elevene helhetlig oppfølging og en trygg hverdag. Det koster å sikre at lærere, helsesykepleiere, fagarbeidere, miljøarbeidere og resten av laget rundt elevene har tid og rom for dette arbeidet, og vi håper dette vil prioriteres i kommende statsbudsjetter, sier Mona Søbyskogen.

Les hele rapporten fra arbeidsgruppen her