- I årets forhandlinger må arbeidsgiver anerkjenne våre medlemmers viktige samfunnsoppgave
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere

- I årets forhandlinger må arbeidsgiver vise at de anerkjenner våre medlemmers viktige oppgave

YS gjennomførte 25. februar sin inntektspolitiske konferanse i forkant av lønnsoppgjørene i 2020. Etter konferansen var det hovedstyremøte hvor de inntektspolitiske prioriteringer ble fastlagt.  – Vi har nå et godt utgangspunkt for å fremme gode betingelser for våre medlemmer, sier forbundsleder Stig Johannessen. 

Skolelederforbundet opplevde det som oppløftende at statssekretær Sverre Vatnar (KrF) i  Finansdepartementet, som var invitert foredragsholder på konferansen, ga uttrykk for at norsk økonomi skaper grunnlag for optimisme framfor årets tariffoppgjør.  

Deltakerne på konferansen også høre et foredrag fra forskningskoordinator Nergaard i Fafo om minstelønn, før sjeføkonom Falck i YS gjennomgikk resultatene i den foreløpige rapporten fra Teknisk beregningsutvalg. Oppsummert ser det ut til at det er rom for reallønnsvekst i 2020. 

- Tid til kompetanseutvikling er viktig

Etter konferansen var det hovedstyremøte hvor de inntektspolitiske prioriteringer ble fastlagt i et eget dokument.  

 - Skolelederforbundet vurderer dette som et godt dokument for å fremme gode rammebetingelser for våre medlemmer. Det at YS krever at det avsettes tilstrekkelig tid for den enkelte arbeidstaker til kompetanseutvikling i arbeidstiden, er viktig for våre medlemmer, uttaler forbundsleder Stig Johannessen. 

Skolelederforbundet har over tid satt søkelyset på lederes arbeidstid, i tillegg til lønn. YS fremhever i det inntektspolitiske dokumentet at den enkeltes arbeidstid har stor betydning for helse, privatliv og for muligheten til å kunne utføre en god jobb. 

- Våre medlemmer opplever et økende press 

 - Våre medlemmer opplever et stadig økende press når det gjelder arbeidsmengde, noe den nylige Fafo-rapporten pekte på. Lederes arbeidstid og avklarte rammer rundt denne er et viktig område for våre medlemmer uttaler Johannessen.  

YS fremhever at ny teknologi fører til at grensen mellom arbeid og fritid blir stadig mer utvisket, og flere opplever større krav om fleksible løsninger fra arbeidsgiver som reduserer forutsigbarhet og muligheten for et sosialt liv. YS fremhever behovet for å verne om normalarbeidsdagen. Arbeidstiden må være forutsigbar og det må være mulig å skape et tydelig skille mellom arbeid og fritid. 

- Arbeidsgiver må sikre at ledere sikres en god og tydelig arbeidstidsavtale hvor lønnen må stå i forhold til ansvar og myndighet tillagt lederstillingen. De lokale forhandlingene som vi står ovenfor må gjenspeile at arbeidsgiverne anerkjenner den viktige oppgaven våre ledere er satt til å løse uttaler Forbundsleder Stig Johannessen.

Publisert