- Hele poenget med tilsyn er å skape læring
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere

- Hele poenget med tilsyn er å skape læring

Direktoratet har nå utarbeidet en rapport om hvordan skoleeiere og skoleledere opplevde det å delta i Felles nasjonalt tilsyn i perioden 2014 - 2017. Forbundsleder Stig Johannesen er fornøyd med det som kommer frem i rapporten.

 

I en undersøkelse høsten 2017 spurte direktoratet skoleeiere og skoleledere om hvordan de opplevde å delta i FNT (Felles nasjonalt tilsyn) 2014–2017.  

Alle fylkeskommunene som besvarte undersøkelsen, oppga at de støttet, veiledet og fulgte opp skolene i rettearbeidet, mens den tilsvarende andelen for kommunene var 88 prosent.

Nesten alle endret praksis

Alle fylkeskommunene og nesten alle kommunene svarte ja på spørsmålet om tilsynet førte til at flere enn de kontrollerte skolene endret praksis. Nesten alle skoleeierne svarte ja på at de endret måten de fulgte opp skolene på. Dette skyldtes i hovedsak at de vurderte sine egne systemer for oppfølging som for dårlige fordi mangelen på regelverksetterlevelse ikke hadde blitt fanget opp tidligere. 

 Nesten alle de spurte oppga at de hadde endret praksis også på ett eller flere av områdene som ikke hadde hatt tilsyn. Endringene ble hovedsakelig gjort på bakgrunn av generelle diskusjoner internt i skolen eller i kommunen.

- Viktig at tilsyn fører til læring

- Skolelederforbundet er opptatt av at tilsyn skal ha en form som gir læring for de involverte, sier forbundsleder Stig Johannesen, 

Han er fornøyd med at fylkesmennene i dette tilsynet har lagt vekt på hva både skolene, skoleledere og skoleeier kan lære av tilsynene, og er positiv til at kommende tilsyn også skal prioritere dette. 

-  Det er viktig å samle veiledningsmateriellet i oppfølgingsverktøyet Reflex, slik at det er enkelt å få innsikt og oversikt for den enkelte skoleleder og skoleier, sier Johannessen.