- God ledelse er et samspill
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere

- God ledelse er et samspill

For å lykkes som leder må man være flink til å utøve indirekte lederskap. Å delegere ansvar og myndighet  til mellomlederne er en viktig del av dette, sier forbundsleder Stig Johannessen. 

En felles forståelse av hvor organisasjonen er på vei er helt avgjørende for at skoler og barnehager lykkes, mener forbundsleder Stig Johannessen i siste nummer av Skolelederen 

-- En slik tanke krever at vi trekker inn alle de ulike lederposisjonene og medarbeidere i en slik prosessen.

Johannessen trekker frem at det er to dimensjoner innen ledelse; direkte lederskap og indirekte lederskap. Sistnevnte type mener forbundslederen er spesielt krevende da denne formen for ledelse skjer gjennom andre. 

Mellomledernivået sentralt 

- Dersom en skal få ønsket effekt ut av indirekte lederskap må man ha gode medspillere på mellomledernivået som har en felles forståelse for hvor vi skal og hva vi ønsker å oppnå. Dette er en ledelsesform som skaper mer motivasjon i lederfellesskapet, sier forbundslederen.

I følge Johannessen er det sentralt at ansvar og myndighet delegeres slik at mellomledere, fagledere, lærere og administrativ personale jobber etter en felles intensjon. 

- Vårt forbunds oppgave er å fremsnakke at god ledelse er et samspill som krever at alle mellom- og fagledere er en del av ledelsen og bidrar til å skape gode arenaer for utvikling av det profesjonelle fellesskapet på skolen, sier forbundslederen. 

 

Er du mellomleder og vurderer å bli medlem i Skolelederforbundet? Her er tre gode grunner til at du bør velge oss:

  • Vi har dyktige lokale lønnsforhandlere som jobber for at alle ledere, også mellomledere, skal tjene mer enn dem de er satt til å lede.


  • Vi tilbyr gode fagkurs i ledelse, som f.eks konfliktkommunikasjon, verdsettende ledelse og effektiv tidsbruk.

     

  • Vi jobber politisk for å sikre deg gode rammevilkår som leder