- Foreldrene må bry seg om fellesskapet
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere

Fellesskapet er viktig

 

Et godt foreldresamarbeid er avgjørende for å lykkes i skolen, mener rektorene i Skolelederforbundets ferske undersøkelse. Samtidig som rektorene ønsker enda mer engasjement fra foreldre, opplever de at enkelte foreldre i for stor grad setter sitt eget barns behov foran fellesskapet.

I en undersøkelse gjennomført blant 250 rektor-medlemmer har Skolelederforbundet kartlagt rektorers opplevelse av samarbeidet mellom skolen og foreldrene. 9 av 10 rektorer mener at strukturert foreldresamarbeid gjennom skolens rådsorganer er «avgjørende for å lykkes med å bygge et godt skolemiljø». I tillegg ønsker faktisk så mange som 8 av 10 et «enda større engasjement fra foreldrene».

- Det er en dugnadsoppgave å gi barn og unge et godt oppvekst- og opplæringstilbud. Skolen og foreldrene må allerede i oppstart av skoleløpet bygge en allianse der gjensidig tillit og respekt preger samarbeidet om det enkelte barnet og skolemiljøet. Dialogen må bygge på tillit til hverandres gode intensjoner; at vi alle vil det beste for barnet, sier Solveig Hvidsten Dahl, leder i Skolelederforbundet.

For få foreldre forplikter seg


Samtidig som rektorene etterlyser større engasjement blant foreldre, opplever de for lav interesse for skolens formelle rådsorganer. 6 av 10 rektorer opplever faktisk at foreldre ikke viser interesse for å få kjennskap til disse arenaene, som blant annet omfatter Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) og skolemiljøutvalget. Mer enn 5 av 10 er dessuten uenige i påstanden om at det er lett å få foreldre til å engasjere seg i skolens rådsorganer.

- Det er beklagelig og bekymringsfullt at foreldrenes engasjement ikke i større grad kommer til uttrykk i de formelle rådsorganene. Det er her skolen kan legge til rette for gode demokratiske prosesser og konstruktivt samarbeid til det beste både for den enkelte elev og fellesskapet, sier Hvidsten Dahl.

Svake retningslinjer


Halvparten av rektorene er dessuten uenige i at skoleeier har klare retningslinjer for opplæring av foreldrene.

- Det kan ikke være opp til den enkelte rektor å sørge for at foreldrene får tilstrekkelig opplæring i hvordan de kan engasjere seg i rådsorganene og hvordan disse fungerer. Dette er et ansvar som også bør hvile på skoleeier. Skoleeier må sørge for at alle foreldre i kommunen gjøres kjent med de rettigheter og plikter de har, og hvilke lover og regler som ligger til grunn for samarbeid mellom skole og hjem.

Enkelte setter eget barn først


Selv om 8 av 10 rektorer mener at foreldrenes engasjement kommer fellesskapet til gode, så mener like mange at enkelte foreldre setter eget barn først.

- Det er selvsagt naturlig og ønskelig at engasjementet knytter seg til ens eget barns ve og vel på skolen. Samtidig er det viktig å forstå at skolen må tenke helhetlig, og at hensyn til det enkelte barns spesielle behov må veies opp mot klassens og fellesskapets behov. Skolen har ansvar for å sikre likeverdig og god behandling uavhengig av foreldrenes engasjement og oppfølging, sier Hvidsten Dahl.