- Et mobilforbud kan være en bjørnetjeneste
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere

- Et mobilforbud kan være en bjørnetjeneste

I en kartlegging NRK har gjort blant over 1000 norske rektorer, svarer over fire av fem at de allerede har helt eller delvis forbud mot mobiltelefoner på skolen. Forbundsleder Stig Johannessen spør seg i denne kronikken om hvorvidt dette er klokt. 

 

Kunnskapsdepartementets digitaliseringsstrategi for grunnskolen (2017 – 2021) beskriver status og utfordringer for oss som samfunn. De fleste av oss er avhengige av å kunne bruke digital teknologi for å kunne delta i samfunns- og i arbeidsliv. Regjeringen peker ut retningen for bruken av IKT i opplæringen for de neste årene. Elevenes læring er kjernen i strategien, læring som skal gi dem redskaper til å mestre livene sine nå og i framtiden. Denne teknologien er i rivende utvikling, og slik vil det fortsette!

- Utviklingen går stadig fortere

Digitaliseringsstrategien beskriver en fjerde teknisk revolusjon, en utvikling som er eksponentiell. Det som vi tidligere så på som umulig, løses nå ved hjelp av teknologi. Kunstig intelligens er enda en dimensjon. Algoritmer og robotisering forsterker endringstakten. Denne utviklingen legger et særlig ansvar på oss med ansvar for opplæringen. Bevissthet rundt forholdene, tilrettelegging og ansvarlig bruk av kunstig intelligens vil være viktige elementer i prosessen med å digitalisere samfunnet.

Forbud er en enkel løsning

I lys av dette er det interessant å følge debatten om mobiltelefonen og kravet om forbud fra enkelte politikere, skoleeiere og skoler. Forbud er en enkel måte å begrense bruk og forenkle hverdagen både for elever, lærere og ledere. En kan enkelt slå ned på avvik, bidra til økt fokus i opplæringen, komme tilbake til dialogen osv. Men er det en klok vei å gå?

Digital kompetanse er forskriftsfestet

Den digitale strategien for grunnskolen må sees i sammenheng med den omfattende fagfornyelsen som nå pågår. Læreplanens overordnede del, kjerneelementene i fag og retningslinjene for utviklingen av læreplaner er allerede vedtatt. De fem grunnleggende ferdighetene er forskriftsfestet. Digital kompetanse er en av disse, og denne kompetansen skal finnes igjen i alle fagplaner og i alle læringsmål der dette er naturlig. Er det da klokt å nedlegge et forbud mot bruk av ett spesifikt digitalt hjelpemiddel, et hjelpemiddel som kan bidra til å nå de ambisiøse målene som settes for opplæringen av våre barn og unge?

Mobiltelefonen er ikke en telefon

Mobiltelefonen er ikke lenger en telefon, den er i dag et redskap i driften av deg selv! Hvem vet hva den eller noe tilsvarende vil være om 5 år! Mobiltelefonen kan ha flere negative effekter, men den har utvilsomt mange positive også. Skolelederforbundet mener vi vil gjøre våre barn og unge en bjørnetjeneste ved å velge det som nå synes som den enkleste løsningen, å nedlegge et forbud mot bruk i skoletiden.

Hverken frislipp eller forbud 

Det er verken frislipp eller forbud som er veien å gå, men en forsvarlig og veiledet bruk. Skolen bør derfor utvikle en strategi og gode rammer for bruk av digitale hjelpemidler. Det er læreren som er leder i klasserommet. Det er læreren som avgjør når de ulike digitale hjelpemidlene passer inn i undervisningen. God klasseledelse er avgjørende, og er først mulig, når lærere, ledelse og foreldre har drøftet og fått en felles forståelse for skolens strategier og rammer. Barn og unge vil bidra til, og forsterke ønsket utvikling når rammene er tydelige, når de er kjent og praktiseres likt av alle ansatte på skolen.

Handler om å ta ansvar for eget liv

En kunnskapsbasert tilnærming til samfunnsutviklingen er et bærende element i fagfornyelsen og den nye overordnede delen. Dybdelæring er et gjennomgående begrep som skal utvikle denne forståelsen. Forståelse av problematikken, utfordringene og mulighetene er helt avhengig at vi som skole gradvis myndiggjør barn og unge til selv å ta ansvar for eget liv og egen læring. Men dette skal skje under en tydelig og ansvarlig klasse- og skoleledelse. Derfor mener Skolelederforbundet at et forbud mot bruk av mobiltelefoner i skolen er en for enkel løsning.