- Begrensende rammefaktorer gjør rødt nivå vanskelig
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere

- Begrensende rammefaktorer gjør rødt nivå vanskelig

- Våre innspill om mer ressurser til skoler og barnehager og sikring av laget rundt eleven har blitt hørt. Men noen av ekspertgruppens anbefalinger tar ikke innover seg de rammefaktorene som mange ledere må forholde seg til. Skoleskyss, klasserom, lærere og annet nøkkelpersonell setter begrensninger når rødt trafikklys besluttes, sier forbundsleder Stig Johannessen.

Utdanningsdirektoratets ekspertgruppe for smittevern la 13. november frem en rapport som avklarer hvilket handlingsrom og ansvar kommunene har for å opprettholde et forsvarlig tilbud for elever og ansatte i skole og barnehage. Rapporten viser at Skolelederforbundets stemme har blitt hørt på vesentlige områder – som behovet for ekstra ressurser til skole og barnehage, betydningen av laget rundt eleven og skolen, og viktigheten av å fjerne de uklarheter som eksisterer rundt trafikklysmodellen. Ekspertgruppens rapport er tydelig på at skole og barnehage er de samfunnsinstitusjoner som må holdes åpne og gir en rekke føringer for hvordan dette bør sikres.

 - Skolelederforbundet er enig med ekspertgruppen i at dette er viktig, men vi har nok et annet syn på hva som faktisk er mulig selv med gode beredskapsplaner for overgang mellom gult og rødt nivå. Presiseringen om at barnehagebarn og barneskoler bør ha tilbud om heldagstilbud/-skole og at alle øvrige trinn skal ha tilbud om mest mulig undervisning på skolen, er svært ambisiøs og står på mange måter ikke i forhold til de rammer som stilles til rådighet. Det er rammefaktorer som skyss, klasserom, lærere og annet nøkkelpersonell som setter begrensningene når rødt trafikklys besluttes, sier forbundsleder Stig Johannessen.

 Et område som også blir løftet frem i rapporten, er de ulikheter som er oppstått i opplæringen som følge av at kommuner og fylkeskommuner har iverksatt ulike grep som følge av lokale smitteutbrudd. Ekspertgruppen har anbefalt en snarlig avklaring rundt sluttvurdering og eksamen i 2021. Her har kunnskapsministeren allerede vært ute og kommentert at det blir eksamen – og at Udir skal utrede modeller for dette i samarbeid med partene.

 - Det er store forskjeller for de elever som har hatt tilnærmet normal skolehverdag, og de som har pendlet mellom normal og hjemmeskole i flere uker. Skolelederforbundet vil følge opp dette og flere øvrige forhold i rapporten i de samarbeidsfora vi er en del av fremover, sier forbundslederen.

 Skolelederforbundet er også bekymret for at ekspertgruppens anbefalinger om økt rapportering og dokumentasjonskrav.

- Det at beslutninger er godt forankret og tydelige for alle involverte er viktig, men dette må ikke bli nok en administrativ oppgave for våre ledere og en tidstyv i en ellers svært krevende hverdag, uttaler Stig Johannessen.