Aktuelt
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere

AKTUELT

Signerte ny IA-avtale

Partene i arbeidslivet signerte i dag en ny IA-avtale for perioden 2019-2022. Avtalen viderefører samarbeidet om forebygging av sykefravær og frafall fra arbeidslivet.

Les mer

- Slik bygger vi robuste barn

Hvordan styrke barns karakterdannelse så de blir robuste i en uforutsigelig verden? Det spørsmålet stilte den danske psykologen Per Schultz Jørgensen på konferansen Kvalitet i SFO.

Les mer

Bekymret for digitalt klasseskille

Det er store forskjeller i lærernes digitale kompetanse, opplæringen elevene får i digitale verktøy og elevenes tilgang til digitale ressurser. Det kan påvirke eksamensresultater, viser ny rapport.

Les mer

-Lied har lyttet til våre innspill om ledelse

En delinnstilling fra Liedutvalget om styrker og svakheter ved dagens videregående opplæring publiseres i dag 10. desember. - Utvalget har vært lydhøre for våre innspill om ledelse, sier Skolelederforbundets representant i referansegruppen.

Les mer

På tvers-konferansen: Dette lærte vi

Skolelederforbundet, Norges politilederlag, KS, FUG, Elevorganisasjonen, KFU Oslo og Frivillighet Norge arrangerte i høst På tvers-konferansen, hvor utgangspunktet var mobbing, psykososial helse og ”utenforskap” i skole og barnehage. Her kan du lese om våre erfaringer!

Les mer

Dronningens skolepris utdelt til Apalløkka skole

– Dere gir mye av dere selv alle sammen og er engasjerte. Jeg ønsker dere alt godt, og er meget imponert over det dere sammen har fått til, sa dronningen da hun i dag delte ut Dronning Sonjas skolepris til Apalløkka skole.

Les mer

- La oss ikkje skru tida tilbake

- Vår oppmoding er at det vert vedtatt eit budsjett som gjer at alle elevar får eit skuletilbod som fremmer fagleg og sosial utvikling, skriver Norvald Hestetræet, leiar i Skolelederforbundet Vesthordaland i Askøyværingen.

Les mer

Møt årets tillitsvalgt

Odd Runar Aslaksen fra Telemark (t.v) er kåret til årets tillitsvalgt i Skolelederforbundet. - Aslaksen har en god evne til å se enkeltmenneskets behov i vanskelige saker, uttaler juryen.

Les mer

- Skolebibliotekene må prioriteres høyere

Vi mener at ledere har ansvaret for å etablere et godt samarbeid med flere aktører og yrkesgrupper for å løse sektorens store utfordringer. Gode skolebibliotek og dyktige skolebibliotekarer er en viktig brikke i arbeidet med å løse skolens samfunnsoppdrag. Derfor gir vi vår støtte til Aksjon skolebibliotek, sier forbundsleder Stig Johannessen.

Les mer

Hvordan bygge robuste barn og unge i selvrealiseringens tid?

Vi lever i ei tid der vi skal dyrke oss selv og vår egen unikhet. Alternative fortellinger om fellesskap med ansvar og plikter, gode læringsfellesskap og trygge relasjoner, kan danne en motvekt til den romantiske individualismen, sier universitetslektor Mattias Øhra.

Les mer

Ny ledelse i YS

YS-kongressen har i dag valgt Erik Kollerud til ny leder etter Jorunn Berland. Hans-Erik Skjæggerud og Monica A. Paulsen er valgt til henholdsvis 1. og 2. nestleder.

Les mer

- Ny teknologi må brukes varsomt

– Ny teknologi gjør det enkelt å skape et kontrollregime og må derfor brukes varsomt, sier forsker Anders Underthun. Under YS-konferansen 30. november la Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) frem fersk forskning på digitalisering fra fire YS-sektorer. Forbundsleder i Skolelederforbundet, Stig Johannessen, deler AFIs bekymring.

Les mer

Toppmøte om kompetansereformen "Lære hele livet"

Regjeringen inviterer partene til å diskutere kompetanseutfordringer i arbeidslivet. Hvilken kompetanse trenger vi? Hvordan unngå at arbeidstakere går ut på dato? – Arbeidstakere uten gode grunnleggende ferdigheter står i særlig fare i et arbeidsliv i endring, sier forbundsleder Stig Johannessen.

Les mer

Slik lykkes man med samarbeid på tvers

Ikke sjelden må man i skolen samarbeide med andre virksomheter med ulike formål. Ei ny bok omhandler profesjonelt arbeid i team, der deltakere fra ulike virksomheter har kommet sammen for å arbeide med skoleforbedring.

Les mer

Fylkeskommunene får økt frafalls-ansvar

Regjeringen skjerper sin innsats mot frafall og gir fylkeskommunene et økt ansvar for å følge opp unge mellom 16 og 24 år. - Et 11. skoleår kan være en vei å gå, sier forbundsleder Stig Johannessen.

Les mer

Hvordan er din relasjon til skoleeier?

Kjære medlem! Vi ruller nå ut en spørreundersøkelse blant våre rektorer hvor vi skal kartlegge samhandlingen mellom deg og skoleeier. - Det er viktig at du deltar, sier forbundsleder Stig Johannessen.

Les mer

Stort engasjement under På tvers-konferansen

Tenk om offentlig sektor fungerte som et håndballag der alle visste nøyaktig hva de skulle gjøre, sa statssekretær Rikke H. Sjøberg fra Kunnskapsdepartementet da hun åpnet På Tvers-konferansen 19. september.

Les mer

Jobbskygging i Europa?

ESHA (European School Heads Association) arrangerer utveksling med skoleledere i andre europeiske land. Her finner du søknadsskjema.

Les mer

Snakk sammen om skolemiljøet

Skolelederforbundet har sammen med Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) og KS laget et samtaleopplegg om skolemiljøet, som tar for seg spørsmål som "Hva betyr det at vi skal følge med?" og "hva er gode tiltak for et godt skolemiljø på vår skole?"

Les mer

PÅ TVERS – sammen for en trygg og god oppvekst

Alle som jobber med barn og ungdom må samarbeide. Vi må samarbeide på tvers av sektorer; mange aktører har for lite kjennskap til hverandre og mangler tilstrekkelig kompetanse i tverrfaglig og tverretatlig samarbeid. På Tvers-konferansen 2018 har samlet de viktigste aktørene. Målsettingen er å finne fram gode eksempler på samarbeid som virker – og å påvirke til et mer forpliktende samarbeid.

Les mer

- Alle foreldre skal bli møtt og hørt

Et godt hjem-skolesamarbeid er avgjørende for barnas trivsel og læring. Derfor er det utrolig viktig at skolen kommer i dialog med alle grupper foreldre og ikke bare de «høylytte akademikerne», skriver Skolelederforbundet og FuG i en fersk artikkel.

Les mer

Å lede fra midten

Hvordan skal man lede fra midten - fremfor å drives av pålegg om endring fra toppen eller å la endringer oppstå tilfeldig nedenfra?

Les mer

- Lederne må ivaretas

For å stå i en jobb som leder er du avhengig av en god lønn, sier undervisningsinspektør Bjørn Furulund, en av våre mange dyktige lønnsforhandlere.

Les mer

Utfordringer for sysselsettingen

I YS Arbeidslivsbarometer for 2018 retter vi blikket særskilt mot utfordringer knyttet til sysselsettingen. - Ikke alle har god nok helse til å jobbe full tid, eller være i jobb i det hele tatt. Dette er mennesker vi må finne plass til og løsninger for i arbeidslivet, sier YS-leder Jorunn Berland.

Les mer

Bli medlem – få kurs i verdsettende ledelse

Alle som melder seg inn i løpet av august og september får tilbud om et velkomstkurs i verdsettende ledelse. Kurset holdes 11. oktober i Oslo. Kursholder er Siw Skrøvseth, leder for Senter for fremragende lærerutdanning ved UiT.

Les mer

- Snakk med elevene om krenkelser

En streng og upopulær lærer risikerer å bli anklaget for krenkelse. Det kan skolene forhindre med god forebygging, mener Skolelederforbundet. - Loven sier at mobbing og krenking er subjektivt.

Les mer

Når rektor reiser på utveksling

Hva kan en dansk og en norsk rektor lære av hverandre? De nordiske skolelederorganisasjonene står bak et jobbskyggingsprosjekt. Les mer om det spennende opplegget her!

Les mer

Om ledelse og lojalitet

De ansattes lojalitet mot sin arbeidsgiver er omfattende drøftet i rettspraksis og juridisk litteratur. Arbeidsgivers lojalitet mot sine ansatte er imidlertid lite behandlet, skriver forbundets advokat, Bjørn Eriksen.

Les mer

Fornyer innholdet i skolen

Skolen skal få nye læreplaner høsten 2020. Nå har Kunnskapsdepartementet besluttet hva som blir det viktigste i hvert fag, de såkalte kjerneelementene.

Les mer

Velkommen til medlem 3800!

Det er god vekst i medlemstallet til Skolelederforbundet. I november 2017 feiret vi medlem nummer 3700 og allerede i mai passerte vi 3800 medlemmer!

Les mer

Ledelse av fremtidens skole

I flere år har vi opplevd en sterk medlemsvekst, mange av de innmeldte er tidligere ledere i Utdanningsforbundet. Årsaken? De har fått nok av Utdanningsforbundets ledersyn.

Les mer

- Stor strekk i skoleeier-feltet

Vår ferske Facebook-avstemning viser at det er store forskjeller på hvor flinke skoleeiere er til å legge til rette for lederne sine. Det underbygger vår erfaring med at mange ledere opplever at de mangler støtte ovenfra, uttaler forbundslederen.

Les mer

- Skoleledere i Oslo er forarget

Vi opplever å bli fremstilt av vår egen politiske ledelse som opprettholdere av en fryktkultur, sier Trond Nilsen, fylkesleder i Oslo, i dagens åpne høring om ytringsfrihet i Oslo-skolen.

Les mer

- Hvilken støtte bør rektor forvente?

Hvordan skal skoleeier og deres rektorer sammen skape forutsetninger for god ledelse av skolene i en tid med styringskåte sentralpolitikere?, spør Skolelederforbundets samarbeidspartner Jan Merok Paulsen.

Les mer

Styrking av tidlig innsats i barnehagen

Regjeringen foreslår fire nye grep som vil styrke tidlig innsats i barnehagen: - Samarbeidsplikt i overgangen mellom barnehage, skole og SFO - Tydeligere språkkrav for styrere og pedagogiske ledere - Nasjonal bemanningsnorm i barnehagen - Tydeliggjøring av barnehagetilbudet til barn med behov for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)

Les mer

Ekspertutvalgets rapport

Mange barn og unge får hjelp altfor sent, og annenhver elev med spesialundervisning får det av ufaglærte, viser ny rapport. ¬– Det spesialpedagogisk tilbudet må bli bedre. Barn og unge som trenger ekstra oppfølging må bli sett tidlig, og de må raskt få et godt, tilpasset og inkluderende tilbud, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

Les mer

Dyp læring – hva er det?

God skoleledelse forutsetter ledelsesfaglig legitimitet og gode profesjonsfellesskap som leter etter gode praksiser – og dermed etter neste praksis. Det er all grunn til å tro at neste praksis heter dyp læring, skriver skoleutvikler.

Les mer

Her er vårt programdokument

Her finner du Skolelederforbundets organisasjonstre. Denne fremstillingen gir en samlet oversikt over vår politikk, våre vedtekter og vårt tjenestetilbud.

Les mer

Folk flest fikk mer i lønn

Arbeidstakerne fikk mer i lønningsposen i 2017 enn de to foregående årene, men det ble litt dyrere å leve. Dessuten ble lønnsforskjellene mellom kvinner og menn noe redusert. Det viser den foreløpige rapporten fra TBU.

Les mer

Nei til avskilting av erfarne lærere

I dag, 13.02, møtte Skolelederforbundet, Utdanningsforbundet, Musikernes fellesorganisasjon og Skolenes landsforbund opp utenfor Stortinget med oppfordring til at Stortinget dropper nye kompetansekrav for erfarne lærere. Over 37000 underskrifter ble overlevert Utdanningskomiteen.

Les mer

NM i lunsj

Formålet med NM i lunsj er å skape et engasjement hos ungdommen der de selv reflekterer over hva som er et bra kosthold, hva som kan bli bedre og at riktig mat er viktig for å prestere på skole og fritid.

Les mer

Fagfornyelsen

Følg med på Udir sine sider om hva som skjer med fagfornyelsen. Kontaktperson i Skolelederforbundet er Trygve Beyer-Olsen.

Les mer

Etterlyser et lederløft i regjeringsplattformen

Skolelederforbundet mener at regjeringsplattformen som ble presentert den 14.januar, har mange gode og riktige målsetninger for oppvekstsektoren, men den rommer lite som gir lederen bedre mulighet til å utøve alle dens oppgaver.

Les mer

Sammen mot tilbakevirkende kraft

Skolelederforbundet, Skolenes landsforbund, Musikernes fellesorganisasjon og Utdanningsforbundet går sammen om opprop mot tilbakevirkende kraft for nye kompetansekrav. Støtt kampanjen mot avskilting – skriv under her!

Les mer

"Gi lederne økt handlingsrom"

Skoleledere etterlyser i stadig større grad administrativ avlastning og tid til å utøve sitt pedagogiske lederansvar, skriver forbundsleder Stig Johannessen.

Les mer

- Ledere skal ha frihet til å lede

Påtroppende forbundsleder Stig Johannessen vil kjempe for at våre medlemmer får tid, ressurser og arbeidsvilkår som styrker dem i utøvelsen av landets viktigste lederjobb.

Les mer

Når lærarar skal lære

Skuleleiarar har eit overordna ansvar for eit læringsmiljø som oppmuntrar lærarar til å utvikle seg fagleg. Korleis kan ein gå fram for å lukkast med kompetanseheving blant lærarane? 

Les mer

Stig Johannessen er ny forbundsleder

Stig Johannessen er ved flertall på landsmøtet valgt til ny leder av Skolelederforbundet. Anne-Merete Hellebø og Mona Søbyskogen ble valgt til henholdsvis 1. og 2. nestleder.

Les mer

Verdens beste skole?

– Skolen trenger mer hjelp på det helse- og sosialfaglige området, sa Skolelederforbundets leder under en debatt i Arendalsuka.

Nytt kurs i behandling av elevsaker

Skolelederforbundet tilbyr fra høsten 2017 juridisk kurs i behandling av elevsaker for våre medlemmer. Kurset er kostnadsfritt for lokallag/fylkeslag, men tilbys også andre mot betaling.