Kriseberedskap for ledere
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere

Kriseberedskap for ledere

Tittel:
Kriseberedskap for ledere
Dato:
1. feb 2021 - 1. feb 2021
Klokkeslett:
15 : 00 - 16:00
Sted:
Webinar

I en tid der krisehåndtering ser ut til å ha blitt en del av normalen, bør ledere kjenne til ulike verktøy som kan gjøre en selv og organisasjonen bedre forberedt på det uforutsette. Et av disse verktøyene er den såkalte scenariometoden.

Kursholder Ulf Kurkiewicz har vært offiser i svenske Försvarsmakten i mange år. Ulf har arbeidet med lederutdanning, utvikling og forandringsledelse på mange nivåer, og vært sentral i arbeidet med langtidsplanlegging ved Försvarsmaktens högkvarter.

Kurkiewicz har nå i samarbeid med Lederskolen i Skolelederforbundet laget et eget kurs i scenariometoden for Skolelederforbundets medlemmer. Kurset består av tre separate videoforedrag som er tilgjengelig for kursdeltakerne i to uker fra publiseringsdato. Alle foredragene må sees for å få fullt innblikk i hele scenariometoden. Foredragene og kursbeskrivelse er på svensk. 

Meld deg på kurset her

Beskrivelse av kurset: 

Webinarieserien består av tre webinarier som beskriver hela flödet i en scenarioprocess och jag använder ordet scenariometodik från och med nu. De olika komponenterna belyses dels över vilka de är och vad de har för betydelse under processens gång. Varje del har sin speciella roll att spela.

Hela presentationen tar sin utgångspunkt i ett helhetsperspektiv där vi dels går igenom de olika delarna men även går lite djupare ner i bakgrundsnivån för respektive del. Allt för att skapa en förståelse för sammanhanget och de ingående delarnas betydelse utifrån ett förståelseperspektiv.

Hela metodiken kan delas in i tre stora övergripande block. Ett faktainhämtningsblock där fakta inhämtas, analyseras, värderas och belyses. Under denna fas identifieras även ett flertal osäkerheter som utgör en grund i det kommande scenanrioskapandet. Nästa block belyser skapande fasen där själva scenarierna får ett skelett och sedan formuleras så att fyra åtskilda scenarier bildas. Scenarier som utgör grund för val av önskad framtid.

Det sista blocket handlar om att värdera det framtidsalternativ man valt. Det värderas i fyra olika aspekter och beskrivs utifrån respektive aspekt. När denna del är klar tar nästa steg i blocket vid. Den beskrivna framtiden, ur de fyra aspekterna, omformas nu till strategiska åtgärder. De åtgärder som behöver genomföras över tid för att den valda framtiden skall kunna uppnås. De formuleras i övergripande åtgärder och målsättningar utsatta i ungefärliga tidsblock.

Den sista informationen beskriver i stora drag vad organisationen skall göra för att komma till målet. Beskrivningen omfattar dock inte hur det skall göras. Detta är något som respektive verksamhet behöver jobba fram utifrån de förutsättningar man har. Över tid behöver den här processen köras igen, för valda delar eller för hela processen. Det är ju inte så att de multipla framtiderna kommer att stå still, utan förändras hela tiden.