Lønns- og arbeidsvilkår
loader
Skolelederforbundet – vi løfter landets viktigste ledere

Vi ivaretar deg som medlem

En god lederlønn skal gjenspeile ansvaret og kompleksiteten i jobben din. Kommer du for dårlig ut? Sett våre forhandlere på saken.

  • Skolelederforbundet har dyktige tillitsvalgte lokalt som kan forhandle lønn og drøfte arbeidsforholdet ditt med arbeidsgiveren din, enten du er ansatt i en kommune/fylkeskommune, stat eller privat sektor. 
  • Skolelederforbundet har den samme innflytelsen som alle øvrige organisasjoner, gjennom vår hovedorganisasjon YS når hovedavtaler, hovedtariffavtaler og arbeidstidsavtaler skal forhandles sentralt. 
  • Skolelederforbundet har stor innflytelse over formuleringen av lederkrav som vår hovedsammenslutning YS fremmer i sentrale oppgjør. 

Gjeldende tariff- og arbeidstidsavtaler 

Lurer du på hvilke avtaler som legger rammer for lønnsutviklingen din og andre vilkår? En hovedavtale er en overordnet tariffavtale som regulerer spørsmål av mer grunnleggende karakter mellom hovedorganisasjonene på arbeidsgiver- og arbeidstakersiden. En hovedtariffavtale er en landsomfattende tariffavtale som i offentlig sektor blir inngått sentralt med de ansattes organisasjoner.Kommuner og fylkeskommuner, som er arbeidsgivere for de fleste av våre medlemmer, forhandler med KS. 

Her er den gjeldende hovedavtalen i KS-sektoren.
Her er den gjeldende hovedtariffavtalen i KS-sektoren.

 

Særavtaler i KS-sektoren

Lærernes arbeidstid? Arbeidstidsavtalen for pedagogisk personale i skolen har stor innvirkning på din arbeidsdag som leder. Det lønner seg derfor å gjøre seg godt kjent med ordningen. SFS 2213 omhandler dessuten årsrammene for fagene, bestemmelser om skolelederes arbeidstid og minstelønn, ressurs til ledelse m.m.

Her er den gjeldende arbeidstidsavtalen for pedagogisk personale (SFS 2213) 

SFS 2201 har bestemmelser som gjelder barnehage og SFO.

Oslo og staten er egne tariffområder

Oslo er et eget tariffområde med sine egne avtaler.

Her kan du laste ned hovedavtalen for Oslo, kalt dokument 24.

Her kan du laste ned hovedtariffavtalen for Oslo, kalt dokument 25.
Oslo kommune har også en egen særavtale om arbeidstid for skoleledere.

Statlig ansatte tilhører det tredje tariffområdet, som også har en egen hovedavtale .

Hjelp i vanskelige saker

Å havne i en arbeidskonflikt er en stor påkjenning. I en slik situasjon skal ingen behøve å stå alene, selv om du er leder. Vi setter inn både konflikthåndterere og juridisk kompetanse når du trenger det. 
Her er våre retningslinjer for hjelp i vanskelige saker.

Spørsmål?

For spørsmål om lokale lønnsforhandlinger der du jobber:
Kontakt fylkeslederen i fylket der du bor. 

For generelle spørsmål om lønn, forhandlinger og sentrale avtaler:

Kontakt forhandlingsleder Hilde Pettersen på hilde.pettersen@skolelederforbundet.no

eller spesialrådgiver Roar Vea på roar.vea@skolelederforbundet.no 

For spørsmål om pensjon:
Kontakt administrativ leder Mette Sæthre på msa@skolelederforbundet.no

For spørsmål om hjelp i vanskelige saker:
Kontakt administrativ leder Mette Sæthre på msa@skolelederforbundet.no

Skjema for lønnskrav

Skal du forhandle lønnen din personlig med nærmeste leder? Eller er du lokal forhandler og skal fremsette et krav på vegne av noen andre?
Her finner du vårt skjema for lokalt lønnskrav (PDF). Skjema for lokalt lønnskrav. (Word)