Forhandlinger og drøftinger


Skolelederforbundet er part i fem ulike tariffområder: Stat, KS, Oslo, Spekter og Virke. Alle tariffområdene har sine hovedavtaler. De aller fleste medlemmene hører inn under KS-området.

Forbundets medlemmer i kommunen / fylkeskommunen velger en tillitsvalgt. Denne sender skriftlig melding til arbeidsgiver om at vedkommende representerer Skolelederforbundet etter Hovedavtalen. Be om å få delta i drøftingsmøter med kommunen eller fylket og informer om hvem som skal representere Skolelederforbundet i lokale lønnsforhandlinger.

Det er også fint dersom dere får gjennomslag for å delta i intervjupanel i forbindelse med rektortilsettinger (tilsettingsråd /utvalg). Kontakt ledelsen i kommunen eller fylkeskommunen og be om drøfting om dette. Dere kan bruke henvisning i Hovedavtalen for KS-sektoren, Del B § 3-1, pkt. d) som utgangspunkt for å be om drøfting. Forslag til brev om representasjon i lokalt tilsettingsutvalg finner du her.

I Oslo kan du bruke Hovedavtalen (Dokument 24) Kap. 3 § 14 pkt. f) som utgangspunkt for å be om drøfting.

Lokale tillitsvalgte kan be om drøftinger med tanke på overføring av ledermedlemmer fra kap. 4 til kap. 3. En slik kapittelendring bør forankres blant medlemmene lokalt før tillitsvalgte ber om drøftinger. Ta kontakt med sekretariatet dersom dette er aktuelt i din kommune/fylkeskommune.

Hovedtariffoppgjør

Foran hvert hovedtariffoppgjør igangsetter forbundet en prosess for å kartlegge hva medlemmene er opptatt av, og det lokale ledd blir bedt om å diskutere og gi tilbakemelding. Bruk styret ditt eller medlemsmøter til å diskutere ulike tariffspørsmål. Det er viktig for organisasjonen at det kommer signaler fra lokalt nivå.

Lønnsstatistikk

Forbundet sentralt utarbeider lønnsstatistikk som gjelder våre medlemmer. Lønnsstatistikken legges fram på tariffkonferansene og brukes når krav utarbeides i forbindelse med tariffoppgjørene.

Statistikken kan også brukes når våre medlemmer skifter jobb og ønsker en tilbakemelding på lønnsnivået i gjeldende region eller annet sammenligningsgrunnlag. Skolelederforbundet har som mål å ha oppdatert informasjon om medlemmenes årslønn, stillingskode, og stillingsbenevnelse.

Som tillitsvalgt kan du få nødvendig statistikkunderlag ved å henvende deg til sekretariatet. Det er helt avgjørende for datagrunnlaget at alle forhandlere sender inn kopi av forhandlingsprotokoller.

Lønnspolitiske drøftinger

I henhold til tariffavtalene skal det avholdes drøftinger i forkant av lokale forhandlinger. Det er viktig at Skolelederforbundet deltar aktivt her! Det er i dette møtet at føringer legges for kommende lokale oppgjør. Sjekk i din kommune/tariffområde når neste møte er planlagt. Sørg for å bli invitert!

Her finner du Skolelederforbundets lønnspolitiske dokument.

Årlige sentrale forhandlinger

De sentrale forhandlingene for de tre tariffområdene (Stat, KS og Oslo) starter i regelen medio april. Forhandlingene kan gå på overtid – for så å gå til mekling. Her er lovbestemte frister, slik at en eventuell konflikt normalt ikke kan ta til før i slutten av mai. Dette kan variere noe fra år til år. Forhandlinger i Virke foregår i juni måned.

Annet hvert år (2022, 2024, …) er det hovedtariffoppgjør. Her tas Hovedtariffavtalen og andre sentrale avtaler opp i tillegg til lønn. Mellom disse oppgjørene føres såkalte mellomoppgjør primært om lønn (2023, 2025, …).

De sentrale forhandlingene blir ført av forhandlings-sammenslutningene. Vi deltar i YS sine ulike delegasjoner.

Lokale forhandlinger

Her finner du kravskjema for lokale forhandlinger.

Vær aktiv i de lokale lønnsforhandlingene: lønnspolitiske drøftinger, forhandlinger og evaluering av forhandlingene. Send inn forhandlingsprotokollen til forbundet sentralt. Ta ikke brudd i forhandlinger før du har tatt kontakt med forbundet sentralt. Kostnadene ved brudd dekkes sentralt når det er anbefalt av sekretariatet.

Partene i de sentrale forhandlingene i KS og i Oslo blir noen år enige om å avsette noe av ramma til lokale forhandlinger i kap. 4. Størrelsen på potten varierer. Skolelederforbundet har fortsatt medlemmer i kap.4; både rektorer, mellomledere, kulturskolerektorer og SFO/Aktivitetsskoleledere. Alle skal følges opp i de lokale forhandlingene!

De årene det avsettes midler til lokale pottforhandlinger betyr det spennende forhandlingsaktivitet for våre forhandlere utover høsten. Det henvises til hovedtariffavtalenes bestemmelser om «Lønnspolitiske drøftinger» i forkant av selve forhandlingene.

Over tre firedeler av forbundets medlemmer er innplassert i kap. 3.4 og kap. 5 i KS. Kap 3.4.4 er felles forhandlingsbestemmelser for ledere i kap 3.4.2 og 3.4.3. Vi har også noen ledere og rådgivere i kap. 5 (HTA kap. 5.1). Disse lønnskapitlene berøres ikke av sentrale forhandlinger. Lønnsdannelsen foregår kun lokalt. I prinsippet skal det her foregå frie forhandlinger uavhengig av resultatet i de sentrale forhandlingene, selv om det settes en «norm» for lokal lønnsutvikling. Vær oppmerksom på virkningstidspunkt lokalt og andre forhold som påvirker resultatet (overheng, glidning med mer). Veiledning gis fra sekretariatet.

Forhandlinger på særskilt grunnlag

Det er hjemler i alle tre lønnskapitlene for å kreve særskilt forhandling:

Kap. 3:3.4.4 siste avsnitt. Kap.4:4.2.2 Særskilte forhandlinger, 4.2.3 Beholde og rekruttere arbeidstakere og 4.2.4 Kompetanse (Det er kun 4.2.2 som har ankemulighet). Kap.5:5.2 Annen lønnsregulering

I Oslo er forhandlingene hjemlet i dok 24, Avtale om forhandlingsordningen i Oslo kommune, spesielt §§ 3, 4 og 5 og dok 25 kap 16.

I Statlig tariffområde er de lokale forhandlingene hjemlet i kap. 2.3 Lokale forhandlinger. Her finner vi hjemmel for lokale pottforhandlinger basert på sentrale vedtak i 2.3.3 og rett til særskilte forhandlinger i 2.3.4 i den statlige hovedtariffavtalen.

I Virke er forhandlinger hjemlet i Landsoverenskomst for utdanning kap. 4.4. Lokale forhandlinger i stat og Virke følges opp av sekretariatet i Skolelederforbundet.

Lokale forhandlinger i KS og i Oslo følges opp av regionstyrene, som har et koordinerende ansvar for at Skolelederforbundet har forhandlere i alle kommuner og fylker der Skolelederforbundet har medlemmer. Det er viktig at alle våre medlemmer ivaretas i de lokale forhandlingene. Regionleder sender årlig en oversikt til sekretariatet om hvem som forhandler i de ulike fylker/kommuner.

Sjekkliste ved lokale forhandlinger

Informasjon fra sekretariatet

 • Høringsdokument om tariffspørsmål
 • Veiledning til lokale forhandlere (sendes ut ca en uke etter de sentrale forhandlingene)
 • Tariffkonferanse i fylket (KS). (Arr. av regionstyret)

Informasjon fra arbeidsgiver (lønnspolitisk drøftingsmøte)

 • Lønnsstatistikk, lønnsnivå og lønnsutvikling
 • Evt. bruk av overheng og lønnsglidning
 • Rekrutteringssituasjonen
 • Likestillingsproblematikken
 • Lønnsmessige relasjoner, eks skoleledere/lærere
 • Økonomisk ramme for forhandlingene
 • Forhandlingsforløpet
 • Tidsfrister
 • Medlemmenes innplassering i stillingskoder
 • Kriterier og prioritering av kriterier
 • Erfaringer fra tidligere forhandlinger
 • Rutiner for informasjon om forhandlingsresultatet

Informasjon til medlemmene

 • Hold medlemsmøte i forkant av forhandlingene evt. send ut informasjonsskriv
 • Ved pottforhandlinger, informer om pottens størrelse
 • Gjennomgå tidsfrister
 • Gjennomgå hvordan kravskjemaene skal fylles ut

Innsamling av data

 • Sett tidsfrist for innsending av krav fra medlemmene
 • Gå gjennom alle krav fra medlemmene og sjekk eventuelle opplysninger
 • Ta eventuelt kontakt med enkeltmedlemmer

Kravutforming

 • Utarbeid endelige krav til kommunen/ fylkeskommunen
 • Tillitsvalgte har fullmakt til å justere og endre på medlemmenes krav
 • Prioriter kravene internt
 • Send inn kravene innen fastsatt frist

Forhandlingsutvalg

 • Meld inn til arbeidsgiver hvem som deltar i forhandlingene
 • Bestem hvem som sitter i hele forhandlingsutvalget
 • Velg forhandlingsleder
 • Fordel arbeidet i utvalget
 • Sørg for nødvendige fullmakter

Under forhandlingene

 • Følg god forhandlingsskikk
 • Kravene settes fram og begrunnes
 • Tilbudene mottas og avklar eventuelle uklarheter
 • Orienter om beslutninger underveis
 • Forhandlingsleder fører ordet

Forbundsvise forhandlinger

 • Forhandlingene i kap. 3 og 5 foregår normalt forbundsvis. Det vil si at Skolelederforbundets forhandler/forhandlingsutvalg sitter i møte med arbeidsgivers forhandlere. Enighet/uenighet avgjøres i dette møtet. (Brudd klareres med sekretariatet i særmøte)

Brudd

 • Sjekk hvilken tvisteløsning som gjelder
 • Drøft med sekretariatet om det er et bruddgrunnlag
 • Kostnadene ved brudd dekkes sentralt når det er anbefalt av sekretariatet
 • Sekretariatet bistår ved prosesskrift og prosedyre for oppmannen / nemnda

Særmøter

 • Drøft forslag som er kommet fram i plenumsmøte
 • Ta særmøte før viktige beslutninger
 • Ingen interne diskusjoner i plenum
 • Kontakt sekretariatet ved behov
 • Forhandlingsleder ber om særmøte, gjerne etter tips fra en av de andre i utvalget

Informasjon om resultatene

 • Det er arbeidsgivers ansvar å informere om resultatet. Avklar når organisasjonene kan informere og hva de kan informere om
 • Send inn kopi av protokollene fra de lokale forhandlingene til Skolelederforbundet sentralt
 • Husk at alt som sies og gjøres under forhandlingenes forløp er taushetsbelagt, det er bare resultatet som skal gjøres kjent

Vurdering/evaluering av forhandlingene

 • Hva ble resultatet?
 • Hvordan ble resultatet for våre medlemmer?
 • Situasjonen generelt, egen situasjon og motpartens situasjon
 • Fikk vi en vinn-vinn-situasjon?
 • Hvordan ble forhandlingene gjennomført?
 • Hva kan/bør endres til neste runde med forhandlinger?
 • Hva gir vi tilbakemelding til medlemmene om fra forhandlingene?

Her kan du lese mer om håndtering av bruddsituasjoner i KS-området.

Her finner du mal for Prosesskrift til lokal nemnd.

Arbeidskonflikt

Begrepet konflikt brukes i tariffspråket om arbeidsnedleggelse i forbindelse med strid mellom arbeidstakere og arbeidsgiver om tariffavtale eller lønn. Arbeidsgiver kan iverksette lockout, mens arbeidstakerne kan gå til streik. Reglene for arbeidskonflikter er regulert i avtaleverket og i arbeidstvistloven (tjenestetvistloven i statlig sektor).

Merk at brudd i lokale lønnsforhandlinger ikke regnes som en «konflikt» i tariffrettslig forstand.

Skolelederforbundet har en konfliktberedskap ved de sentrale tariffoppgjørene, i likhet med alle andre fagforeninger. Denne beredskapen vedtas av hovedstyret. Sekretariatet involverer lokale tillitsvalgte i forberedelsene.

Hvis det blir brudd i de sentrale forhandlingene, går oppgjøret til mekling. Fire dager før meklingsfristen sendes navnelister til arbeidsgiver. Umiddelbart etterpå blir de som er tatt ut i streik, kontaktet av sekretariatet eller tillitsvalgte. De blir informert om uttaket og om hvordan man i praksis skal forholde seg under streiken.

De som tas ut i streik, skal ikke møte på arbeidsplassen, utføre arbeidsoppgaver eller delta i digitale møter etc. Arbeidsgiver kan ikke sette dem til å gjøre andre oppgaver, og det er ingen andre, unntatt overordnete, som kan utføre arbeidsoppgavene mens streiken pågår.

Under streiken vil arbeidsgiver utestenge de streikende fra arbeidsplassen. De kan kreve innlevering av arbeidsgivers eiendom, f.eks nøkler og pcer. Dersom man har private eiendeler på arbeidsplassen som man har behov for, bør man sørge for å ta dem med hjem før konflikten er et faktum.

I den tiden man er i streik, utbetales ikke lønn fra arbeidsgiver. Skolelederforbundet vil sørge for at medlemmer som er tatt ut i streik, ikke skal lide økonomisk tap. Man vil få utbetalt streikebidrag.

Hovedavtalen har bestemmelser om arbeidstakere som unntas fra streik og dispensasjoner. Øverste leder, i kommunene er det kommunedirektøren, tas ikke ut i streik. Arbeidsgivers dispensasjonssøknader tas opp med tillitsvalgte lokalt. Blir man ikke enige, bringer tillitsvalgte saken inn for egen arbeidstakerorganisasjon.

En konflikt i form av streik eller lockout vil få konsekvenser for Skolelederforbundets tillitsvalgte og forhandlere.

Hvis Skolelederforbundet er i streik:

Tillitsvalgte og lokale forhandlere i hele sektoren stopper alt samarbeid med arbeidsgiver som er hjemlet i avtaleverket. Ellers overholder man sine forpliktelser som ansatt hvis man ikke selv er tatt ut i streik. Streik i en kommune i KS-sektoren får altså konsekvenser for tillitsvalgte og lokale forhandlere i alle kommunene og fylkeskommunene. Merk at Oslo er et eget forhandlingsområde. Andre sektorer som Skolelederforbundet har medlemmer i, er staten, Spekter og privat sektor. Vi har i dag ingen tillitsvalgte i disse tre sistnevnte sektorene.

Hvis andre forbund er i streik:

Tillitsvalgte og forhandlere må ivareta sine rettigheter og plikter etter gjeldende hovedavtale. Likevel bør de oppfordre arbeidsgiver til å utsette møter der tillitsvalgte for streikende fagforbund skulle vært representert. Dersom møter likevel gjennomføres, bør man søke å unngå at møtet fatter beslutninger som har konsekvenser for streikende forbunds medlemmer. Dette gjelder uavhengig av hva man mener om andre forbunds streikegrunnlag. Å unnlate å møte i møter etter hovedavtalens bestemmelser, med begrunnelse i at andre organisasjoner er i streik, kan få konsekvenser for den enkelt tillitsvalgte, det kan innebære brudd på Hovedavtalens bestemmelser.

Lokale lønnspolitiske drøftingsmøter og lokale lønnsforhandlinger er situasjoner hvor streikende forbund har betydelige interesser. De tillitsvalgte må gi et klart signal til lokal arbeidsgiver at drøftings- og forhandlingsmøter bør utsettes til etter at streiken er over.

Enkelte oppgaver kan ikke utsettes. Det kan f eks gjelde tilsettinger foran nytt skoleår, som ofte skjer i den perioden det er størst risiko for arbeidskonflikt. Det kan også oppstå akutte hendelser som normalt ville vært tema for drøftinger med tillitsvalgte.